...
Máte otázku? Napište mi na latal@aklatal.cz

"Společně vyřešíme
každý problém.
"


Čím se odlišuji?

Mgr. Petr Látal je zakladatelem úspěšně rostoucí advokátní kanceláře působící v Ústeckém kraji.

Cílem kanceláře je osobní přístup ke klientovi. Osobní přístup, který poskytuji je nedílnou součástí našeho úspěchu. Důraz na otevřenou komunikaci Vám pomáhá porozumět možnostem vašeho případu. Je to také nejlepší způsob, jak mohu poznat Vaše zájmy a vyřešit tak problém ve Váš prospěch.

Klademe důraz na důvěru mezi klientem a advokátem.

Pracovní zkušenosti

V oboru práva se aktivně pohybuji již od roku 2006. Zkušenosti jsem získal působením v Advokátní kanceláři Narcis Tomášek & partneři, Krajském soudu v Ústí nad Labem a Exekutorském úřadu Děčín.

V rámci svého aktivního působení v právní profesi jsem získal znalosti zejména z oboru občanského práva, rodinného práva, pracovního práva, obchodního práva, správního práva, trestního práva, insolvenčního a exekučního práva.

V současnosti jsem samostatným advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

...
 

O Advokátní kanceláři

 

Jsme mladá a dynamická advokátní kancelář, která poskytuje komplexní právní služby na území České republiky v oblasti práva soukromého i veřejného. Zabýváme se nejen poskytování běžných právních služeb, ale také nabízí služby přímo pro PODNIKATELE, OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, REALITNÍ KANCELÁŘE, OBCE A MĚSTA.

Disponujeme zkušenosti s úpravou smluvních vztahů i dalšími běžnými právními a poradenskými úkony v oborech těchto klientů. Zajišťujeme pro naše klienty zastupování v soudním řízení a ve správním řízení před správními úřady a jinými institucemi, včetně řízení o řádných či mimořádných opravných prostředcích.

Advokát je rovněž oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu) a provádět autorizovanou konverzi dokumentů (z listinné podoby do elektronické a naopak). Advokátní kancelář dále zajišťuje právní služby spojené s advokátní úschovou finančních prostředků, listin či cenných papírů.

Samostatnou činností advokátní kanceláře je vymáhání pohledávek klientů advokáta po celém území České republiky včetně zajištění všech úkonů v rámci insolvenčního řízení. Při zastupování klientů spolupracujeme v rámci své činnosti se soudními znalci, tlumočníky, realitními kancelářemi, notáři a exekutory i dalšími externími partnery.

Naše advokátní kancelář se specializuje i na oběti trestných činů a poškozené, kterým poskytuje maximální pomoc pro zajištění určité satisfakce po pachatelých jak ve smyslu jejich trestu tak pro klienta získání náhrady materiální a nemateriální újmy v penězích.

 

Externě spolupracuji:

Probační a mediační služba ČR
 
Soudní znalci z oboru zdravotnictví
 
Soudní znalci z oboru stanovování výše nemateriální újmy
 
Soudní znalci z oboru oceňování movitých a nemovitých věcí
 
Notáři
 
 
 

S čím jsem připraven vám pomoci?

 

Občanské a obchodní právo

Vlastnické a spoluvlastnické právo
Dědické právo
Závazkové právo

Všechny druhy smluv, zejména kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva, smlouva o dílo, smlouva o zápůjčce, smlouva o úvěru, smlouva o smlouvě budoucí, zástavní smlouva, nájemní a podnájemní smlouva, smlouva o postoupení pohledávky, smlouva o přistoupení k dluhu, smlouva o narovnání.

Zakládání obchodních společností
Převody a úpravy v rámci obchodních společností
Kompletní obchodněprávní agenda

Trestní právo

Obhajoba obviněných v trestních řízeních
Zastupování poškozených v trestních řízeních s uplatněním nároku na náhradu škody v adhezním řízení

Oběti trestných činů a poškození

Zastupování obětí trestných činů a poškozených v trestních řízeních
Zastupování obětí trestných činů a poškozených v civilních řízeních
Zastupování obětí trestných činů a poškozených v řízeních před Ministerstvem spravedlnosti
Vymáhání veškerých nároků materiální a nemateriální újmy

Exekuční právo

 

Zastupování v rámci exekučního řízení
Sepis návrhů na nařízení exekuce
Sepis veškerých podání dlužníka a věřitele v rámci exekučního řízení
Zastupování při dražebních jednání

Právo nemovitých věcí

Zastupování v řízení před katastrálním úřadem
Sepis veškerých smluv týkajících se nemovitých věcí

Kupní, darovací a směnná smlouva, smlouva o smlouvě budoucí.

Převody bytů do osobního vlastnictví
Zřizování, rušení a soudní spory týkající se věcných břemen, zástavních práv a předkupních práv
Sepis nájemních a podnájemních smluv
Právní služby při správě nemovitých věcí

Nájemní a podnájemní vztahy.

Příprava a podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a dani darovací

Rodinné právo

Zastupování a sepis podání v rámci rozvodového řízení
Zastupování a sepis podání v rámci řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilých.
Příprava majetkového vypořádání SJM

Pracovní právo

Kompletní pracovněprávní agenda
Sepis veškerých pracovněprávních listin

...

 

Jak se určuje odměna advokáta?

 

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. V případě rozsáhlejšího objemu právních služeb bude individuálně sjednána zvýhodněná hodinová sazba. Předpokládaná odměna advokáta je klientovi vždy sdělena před započetím úkonu advokátem. V případě, že konkrétní věc je jednodušší či složitější, advokát odměnu po odsouhlasení klientem upraví, tj. sníží či zvýší.

Není-li odměna advokáta takto určena, řídí se mimosmluvní odměna ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění.

Smluvní odměna advokáta může být domluvena takto:

 • Odměna časová (hodinová sazba)
 • Odměna úkonová
 • Odměna paušální
 • Odměna podílová (dle výsledku ve věci)

Vedle odměny náleží advokátovi náhrada hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, znalečné apod.) a náhrada za promeškaný čas.

Odměna v jednorázových věcech

Na základě požadavku klienta na konkrétní právní službu a poskytnutých základních informací je klientovi zaslán k odsouhlasení předpokládaný odhad maximálního počtu hodin právních služeb.

Hodinová sazba právních služeb

od 1.500,- Kč / hod.

Základní hodinová sazba se stanovuje dle náročnosti a množství poskytovaných právních služeb.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Poskytuji advokátní úschovu.

 

Advokátní úschova peněz zaručuje zvýšení jistoty, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Advokátní kancelář (schovatel) vystupuje jako třetí nezávislá osoba, u které jsou uloženy finanční prostředky či listiny až do doby splnění dohody. Úschova umožní bez obav naplánovat Vaši transakci i v případě, kdy si nejste zcela jisti splněním smlouvy druhou stranou a zaručí Vám tak 100% záruku, že o své peníze nepřijdete.

Jaké jsou výhody advokátní úschovy?

Oproti notářským či bankovním službám v této oblasti je úschova naší advokátní kanceláře pro účastníky transakce finančně i časově výhodnější. Celý proces zajištění úschovy je navíc méně formální (smlouvu je možné uzavřít i distančně), přičemž úschova je bezproblémově realizovatelná i v případě nestandardních dohod mezi účastníky. Mezi další důvody, proč využít naši advokátní úschovu zejména patří:

 • detailně připravená písemná smlouva o úschově včetně všech podmínek vyplacení uschovaných finančních prostředků
 • speciální k tomu zřízené účty v Komerční bance, a.s.
 • pojištění advokáta
 • mlčenlivost
 • odpovědnost
 • obava z toho, že k zatížení nemovitých věcí dojde v mezidobí od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvy do doby nabytí vlastnictví
 • obava z problematického zpětného získání zaplacené kupní ceny v případě, že nedojde k převodu nebo v mezidobí dojde k zatížení nemovitých věcí
 • obava z nezaplacení daně z převodu nemovitých věcí prodávající – kupující je ze zákona ručitelem za zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí. Vyloučení rizika přímým zaplacením daně advokátem z úschovy na účet finančního úřadu.

Realitní kanceláře nabízejí úschovu kupní ceny zcela zadarmo. Problém je však v tom, že tyto kanceláře nemohou zakládat účty podléhající speciálnímu právnímu režimu pro tyto účely, jako může advokát nebo notář. Tyto účty realitních kanceláří, jsou v podstatě účty, s nimiž může realitní kancelář jakkoli nakládat (na rozdíl od advokáta) v rámci své podnikatelské činnosti a Vaše prostředky tak užívat na úhradu svých závazků, tj. hrazení plateb, faktur apod. Vzhledem k tomu, že realitní kancelář není subjektem poskytujícím právní služby, může dojít k vyplacení finančních prostředků protistraně, aniž by právně zhodnotila splnění podmínek pro vyplacení těchto finančních prostředků. Nemluvě o ošetření Vašich vlastnických práv v kupní smlouvě, popřípadě jakýchkoli dalších skutečností, zajistí s odbornou kvalifikací nejlépe advokátní kancelář.

Pouze advokátní nebo notářská úschova, popřípadě speciální účet u banky Vám dává potřebnou jistotu, že s penězi bude zacházeno jen podle smlouvy o úschově.

Notářská úschova stejně jako banka vám tyto služby mohou nabídnout, ale jejich cena je vázána tarify, od nichž se nelze odchýlit, a může být i poměrně vysoká. Např. cena za notářskou úschovu kupní ceny ve výši 3.000.000 Kč podle tarifu činí 9.600 Kč bez DPH

Odměna za úschovu listin:

Dle dohody s klientem v závislosti na charakteru listiny.

Odměna za úschovu finančních prostředků:

 • 3.600,- Kč do částky 500.000,- Kč úschovy
 • 3.600,- Kč + 0,4 % z přebývající částky nad 500.000,- Kč až do částky 1,000.000,- Kč úschovy
 • 5.600,- Kč + 0,2 % z přebývající částky nad 1,000.000,- Kč až do částky 10,000.000,- Kč úschovy
 • 23.600,- Kč + 0,1 % z přebývající částky nad 10,000.000,- Kč až do částky 50,000.000,- Kč úschovy

V případě využití vyššího počtu úschov za kalendářní měsíc či rok lze sjednat výhodnější smluvní odměnu.

Náklady spojené s advokátní úschovou činní částku ve výši 300,- Kč (zejména se jedná o náhradu nákladů spojených se založením advokátního spisu k advokátní úschově podle této Smlouvy, dále s náhradou nákladů na zpracování této Smlouvy, dále s povinností archivace a následné skartace spisu stanovenou právními předpisy).

Odměna a Náklady jsou splatné při podpisu Smlouvy o advokátní úschově.

 

Neváhejte mě kontaktovat!

 • Použijte kontaktní formulář a napiště mi, co máte za problém. Budu vás kontaktovat ve vámi zvolený čas a vámi zvoleným způsobem.
   
Kontaktní formulář

 

Napište mi, kdy a jak vás mohu kontaktovat.

 

 

 

* Povinný údaj